Voorwaarden voor deelname aan PMO | Deelnemers

Home » Werknemers » Voorwaarden voor deelname aan PMO | Deelnemers

 

Voorwaarden deelname PMO

In lijn met de door de KNMG (externe link) opgestelde richtlijn Preventief Medisch Onderzoek willen wij u vóór deelname aan het PMO goed inlichten over de voor- en nadelen.

U kunt hier de privacyverklaring nalezen.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tagcloud (Woordenwolk) met woorden van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en alle Arbo-gerelateerde onderwerpen bij Prevenza en taken.

 

Het is voor de werkgever verplicht om een PMO aan te bieden. (Artikel 18 uit de ARBO-wet). Deelname aan het PMO is echter 100% vrijwillig. Niemand kan u dwingen om mee te doen. Zelfs als u zich aanmeldt voor het PMO en op een later moment afziet van deelname, is dit geen probleem.

Allereerst richt het PMO zich op risico’s die voortkomen uit het werk. Dit verschilt per persoon, per functie en per organisatie. Zo wordt er gekeken naar werkbeleving en werkstress d.m.v. een vragenlijst of vraaggesprek. Dit kan worden uitgebreid met extra medische onderzoeken voor risicobepalingen van bijvoorbeeld de fysieke belasting, beeldschermwerk of werken met gevaarlijke stoffen.

Ten tweede richt het PMO zich op gezondheidsrisico’s die voortkomen uit uw persoonlijke gezondheid/leefstijl. Standaard is dit een meting van BMI, buikomvang, bloeddruk, visus, longfunctie en van suiker en eiwit uit de urine. Indien de werkgever daarvoor de gelegenheid biedt, wordt het onderzoek uitgebreid met bijvoorbeeld een bloedonderzoek of uitgebreid lichamelijk onderzoek.

Een PMO is om meerdere redenen nuttig voor u.

 • U krijgt (vroegtijdig) inzicht in werkgerelateerde en persoonlijke gezondheidsrisico’s,
 • Gesprek met een medisch specialist om uw eigen problemen te bespreken,
 • Gewonnen levensjaren door tijdige behandeling, preventieve maatregelen of leefstijladviezen,
 • Vergroting van de behandelingsopties bij een gevonden afwijking,
 • Psychische, fysieke en/of sociaal-emotionele verbetering, betere kwaliteit van leven, het beter en langer maatschappelijk participeren,
 • Eventuele overige handelingsopties. Bij aandoeningen waar geen behandeling mogelijk is, kan een PMO toch waarde hebben. Bij dodelijke aandoeningen kan de cliënt bijvoorbeeld zijn (resterende) levensjaren anders vormgeven,
 • … Ten slotte, het is voor u helemaal gratis.

Een PMO kan ook mogelijk nadelige bijkomstigheden hebben.

 • De belasting en mogelijke risico’s van het ondergaan van het PMO,
 • Fout-positieve uitkomsten leidend tot onterechte behandelingen en onderzoeken,
 • Psychische belasting als reeds bekend is wat er aan de hand is (zeker als er geen gezondheidswinst is te behalen). Dit geldt echter niet voor alle aspecten van het gezondheidsonderzoek,
 • Het eerder en over een langere periode optreden van bijwerkingen van behandelingen,
 • Onbedoelde detectie van andere ziektes,
 • Mogelijke overbehandeling,
 • Onterechte geruststelling bij fout-negatieve uitkomst van het PMO.

Waarom wordt het PMO uitgevoerd als er mogelijke nadelige bijkomstigheden zijn? Omdat bovenstaande punten bij lange na niet opweegt tegen de positieve effecten die een PMO voor u kan opleveren.

In het geval van een gevonden risicofactor, afwijking of aandoening krijgt u van de arts een gezondheidsadvies. Tevens kan u worden doorverwezen naar de huisarts of bedrijfsarts voor vervolgonderzoek of controle. Indien u een verwijzing krijgt naar huis- of bedrijfsarts dient u zelf de uitslagen mee te nemen. Nooit zullen wij uw medische gegevens doorsturen naar de huisarts of bedrijfsarts. Indien er binnen de organisatie veel soortgelijke afwijkingen zijn, kan de werkgever door ons geadviseerd worden om een interventie-traject op te starten om de gezondheid of afwijkingde situatie van alle collega’s te verbeteren.

U bent de enige die inzage krijgt in uw medische gegevens. Nooit zullen wij uw medische gegevens doorspelen aan de huisarts of bedrijfsarts maar ook niet naar uw verzekeraar of werkgever. Het gaat om persoonlijke medische gegevens dus de arts, medisch specialist en/of assistent dienen zich te houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht.

Zie ook “Omgang met openbaring deelname gegevens”.

De coördinator van het PMO binnen uw bedrijf weet in veel gevallen of u wel of niet en aan welke onderdelen u heeft meegedaan met het PMO, vanwege betrokkenheid bij hoofdzakelijk de planning van de onderzoeken. Dit is omdat de onderzoeken op locatie worden uitgevoerd en uw afspraak moeilijk door ons in te plannen is. Over de resultaten van het PMO is de coördinator uiteraard niet op de hoogte.

U kunt hier meer lezen over de verwerking van uw gegevens in de groepsrapportage.

Uw werkgever ontvangt in veel gevallen als afronding van het PMO een 100% anonieme groepsrapportage of -analyse met daarin de uitslagen van het PMO. Met dit rapport geven we inzicht in de algemene gezondheid van de organisatie en kunnen we tips geven hoe de gezondheid te verbeteren.

Uw werkgever ontvangt alleen een groepsrapport of -analyse als er meer dan 25 deelnemers in alle onderzoeksgroepen zitten! Ook op afdelingsniveau zal het minimum mensen 25 moeten zijn. Zo zijn uw gegevens dus niet herleidbaar tot persoon en kunt u zorgeloos mee doen met het PMO.

U kunt hier meer lezen over de verwerking van uw gegevens in de groepsrapportage.

Vanuit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) zijn wij verplicht 15 jaar uw gegevens te bewaren. U kunt conform de AVG en WGBO een verzoek indienen uw gegevens te wijzigen of te vernietigen.

Voor verplichte medische keuringen (anders dan een regulier PMO) in het kader van blootstelling aan gevaarlijke stoffen geldt een bewaartermijn 40 jaar te rekenen vanaf einde blootstelling.

 

Alle artsen, specialisten, assistenten en andere medewerkers van Prevenza zetten zich volledig in om een zo goed mogelijk PMO uit te voeren. Het kan echter gebeuren (al dan niet bij een beperkte scope van het onderzoek) dat er tijdens het onderzoek iets onopgemerkt blijft of er een omissie is in de rapportage. Ondanks de kundigheid en inspanning van Prevenza specialist wordt Prevenza gevrijwaard van eventuele (indirecte) gevolgen die voorvloeien uit eventuele omissies in rapportages of adviezen.

Prevenza is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten of onjuistheden van de door de deelnemer/medewerker opgegeven persoonsgegevens in het aanmeldformulier dan wel vragenlijst of medisch onderzoek.