Veelgestelde vragen (FAQ) over het PMO op locatie

Home » Veelgestelde vragen (FAQ) over het PMO op locatie

FAQ

Veelgestelde vragen

Wij vinden het belangrijk u goed voor te lichten wat Preventief Medisch Onderzoek (PMO) inhoudt. Daarom leest u hieronder wat er voor, tijdens en na het onderzoek gebeurt, in de vorm van een FAQ.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

Tagcloud (Woordenwolk) met woorden van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en alle Arbo-gerelateerde onderwerpen bij Prevenza en taken.

1. Voor het onderzoek

Betekenis van het PMO, informatie en de voor- en nadelen.

PMO, dat staat voor Preventief Medisch Onderzoek, is een manier om de gezondheid van werknemers te bewaken en te bevorderen. Het is dan ook is voornamelijk bedoeld voor individuele werkende mensen en de werkgever kan op basis van een anonieme groepsanalyse inzicht krijgen in de ‘gezondheid’ van het bedrijf.

Het PMO is bedoeld voor alle werknemers. Of dit nou via een vaste- of tijdelijke aanstelling is, of zelfstandig werkt. Van jong tot oud, welke functie dan ook.

Nee, de werknemer hoeft niet verplicht mee te doen. De werkgever is wél verplicht het PMO aan te bieden, maar deelname is vrijwillig. Werknemers mogen zelfs meedoen aan specifieke onderdelen van het PMO. Als de werknemer dus wel het lichamelijk onderzoek wilt ondergaan, maar geen bloedonderzoek wilt laten doen, dan is dat geen enkel probleem.

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Deelnemers krijgen inzicht in risico’s waar zij wellicht daarvoor nog geen weet van hadden. Door vroeg gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, probeer je later geen gezondheidsklachten te ontwikkelen.

Er zijn ook nadelen aan het PMO. Bijvoorbeeld, stel dat er een afwijking wordt gevonden bestaat de kans dat deze volstrekt onschuldig is of een ‘vals-positief’ bevat. Dit kan leiden tot onterechte zorg.

Wij vinden het belangrijk om werknemers volledig voor te lichten over de voor- en nadelen van het PMO. Daarom ontvangen alle deelnemers bij de uitnodiging een (digitale) brochure met daarin alle informatie over het PMO.

Doordat de gegevens van alle werknemers worden samengevoegd, kan er een groepsanalyse worden gemaakt. Welke klachten komen veel voor, op welke afdeling? Komen bepaalde klachten meer voor dan elders? Mits de juiste gemaakt, kan PMO op groepsniveau nuttige informatie opleveren voor het bedrijf.
Wanneer bij een bedrijf voor een tweede of volgende maal een PMO-cyclus wordt uitgevoerd, kan men vaak veranderingen in de resultaten waarnemen. Percentages klachten kunnen zijn afgenomen. Die veranderingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een indicatie opleveren over de effectiviteit van de ingezette interventies. Zo wordt PMO een monitor voor de gezondheid en de werkbeleving van de medewerkers.

Individuele gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Rapportage aan het bedrijf gebeurt in een vorm waarbij geen informatie tot individuele medewerkers is te herleiden. Het feit dat de werkgever betaalt, geeft hem niet het recht om inzage te hebben in de medische dossiers van zijn medewerkers.

De individuele medische gegevens vallen onder het beroepsgeheim voor de arts. De gegevens worden daarmee gebruikt voor het individuele medisch rapport en de medewerker krijgt als enige inzage in deze gegevens.

Nooit zal Prevenza de individuele medische gegevens doorspelen aan de huisarts, bedrijfsarts, verzekeraar of werkgever. Individuele medische gegevens worden wel geanonimiseerd gebruikt voor de groepsrapportage. Omdat Prevenza hier een minimale groepsgrootte hanteert van 25 deelnemers, zijn medische gegevens niet tot een individu te herleiden.

2. Tijdens het onderzoek

Kern van het PMO is het daadwerkelijke medisch onderzoek.

Ja, het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts. Prevenza heeft een lange geschiedenis in het uitvoeren van PMO’s. Wij maken enkel gebruik van BIG-geregistreerde artsen en specialisten, zodat u zeker weet dat u een professioneel onderzoek en medisch rapport krijgt. Alle onderzoeken en verwerkingsprocedures zijn opgesteld in lijn met de regels van verschillende instanties.

Het medisch onderzoek bestaat uit de bespreking van de vragenlijst (indien aanwezig), het uitvoeren van alle onderzoeken en het tot slot bespreken van alle resultaten.

De exacte inhoud van het onderzoek hangt af van de functie en de samenstelling van het PMO die in overleg met de werkgever is gemaakt. In de regel bestaat het PMO uit de volgende onderzoeken:

  • Lengte, gewicht, buikomvang, BMI*
  • Bloeddruk, hartslag*
  • Visustest veraf*
  • Spirometrie*
  • Bloedonderzoek*
  • Uitgebreid lichamelijk onderzoek
  • ECG-in-rust
  • Gehoortest

* Standaard onderzoek.

Doorgaans vinden de onderzoeken plaats bij uw werkgever. Indien hier geen geschikte ruimtes zijn, wordt uitgeweken naar een onderzoekslocatie in de buurt.

De precieze locatie van het onderzoek wordt u medegedeeld in uw uitnodiging of afspraakbevestiging.

Het medisch onderzoek duurt doorgaans 45 à 60 minuten, afhankelijk van de inhoud van uw onderzoek. Hoe uitgebreider het onderzoek, des te langer het duurt.

Als een bloedonderzoek naar hart- en vaatziekten onderdeel is van uw PMO, zorg dat u tenminste 4 uur nuchter bent ten tijde va de bloedafname. Dit is belangrijk voor een correcte meting van het bloedsuiker en cholesterol. U mag daarom 4 uur van te voren niet meer eten of drinken, ook geen koffie/thee met suiker of melk! Een (klein) glaasje water is natuurlijk geen probleem. Als u medicijnen gebruikt, mag u deze zoals u gewend bent innemen, eventueel met een beetje water.

Als het uitgebreid lichamelijk onderzoek een onderdeel is van uw PMO, dan kan de arts u vragen de bovenkleding uit te doen om het onderzoek correct en volledig uit te kunnen voeren.

3. Na het onderzoek

Na afloop van de onderzoeken volgt de evaluatie, rapportage en het advies.

Ja, iedere deelnemer krijgt de uitslagen van het onderzoek per post op zijn of haar huisadres toegestuurd. In dit rapport staan alle uitslagen, toelichting en adviezen per onderdeel en een conclusie van de arts. Als de arts van Prevenza de deelnemer verwijst naar bijvoorbeeld naar de huisarts, dan zal de arts van Prevenza een paar weken na het onderzoek telefonisch contact met de deelnemer opnemen om de opvolging te controleren en eventueel te bespreken.

Het medisch rapport (of andere individuele medische gegevens) wordt met aan niemand anders dan de deelnemer verstrekt.

Ja, mits de groepen waarover gerapporteerd wordt tenminste 25 deelnemers groot is. Idealiter zijn de groepen groter om de betrouwbaarheid van de analyse te vergroten.

De groepsrapportage bestaat uit een samenvatting, de belangrijkste risico’s en bijbehorende adviezen om de risico’s te beperken. Tijdens het evaluatiegesprek wordt de groepsrapportage in persoon met de werkgever besproken.

 

Nee, de bedrijfsarts ontvangt geen individueel rapport.

Indien de deelnemer wordt doorverwezen naar de bedrijfsarts, dient de deelnemer zelf het medisch rapport mee te nemen. Ook niet op verzoek van de deelnemer zal Prevenza informatie direct aan de bedrijfsarts verstrekken.

Als daar behoefte aan is, kan Prevenza een presentatie verzorgen aan het MT, HR, P&O, OR of zelfs het volledige personeel.

Vanzelfsprekend worden de resultaten van het PMO uitgebreid besproken tijdens het evaluatiegesprek met de coördinator.