Privacy Verklaring bezoek en deelname Prevenza

Home » Over Prevenza – Onze identiteit en onze klanten » Privacy Verklaring bezoek en deelname Prevenza

Privacy Verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom maken we duidelijk welke informatie wij verzamelen en met welke reden wij dit doen.

Als u vragen heeft over onze privacy verklaring, neem dan contact met ons op.

privacy

Prevenza, gevestigd aan Willem de Zwijgerlaan 350/1 1055 RD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

https://www.prevenza.nl Postbus 10236, 1001 EE Amsterdam +31 20 846 1898. Dhr. De Ruijter is de Functionaris Gegevensbescherming van Prevenza Hij is te bereiken via administratie@Prevenza.nl

Prevenza verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Prevenza verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheid
– Biometrische gegevens

Prevenza verwerkt uw persoonsgegevens als gevolg van de wettelijke voorschriften die gelden voor Preventief Medisch Onderzoek, beroepskeuringen en health-checks.

Indien u alleen de website bezoekt en daarbij geen dienst van ons afneemt (deelneemt of aanmeldt voor een Preventief Medisch Onderzoek) dan worden de persoonsgegevens met nummer 8 en 9 verwerkt.

Hieronder vindt u gespecificeerd welke gegevens wij verzamelen en met welke doelen/redenen:

Verwerkte persoonsgegevens Reden voor verwerking
1. Voor- en achternaam Identificatie van uw persoon en juiste tennaamstelling voor deelname aan het medisch onderzoek en eventuele registratie in het geval van een verplichte beroepskeuring.
2. Geslacht Identificatie en registratie (zie 1) en het correct interpreteren van onderzoeksuitslagen beïnvloed door uw geslacht.
3 Geboortedatum Identificatie en registratie (zie 1) en het correct interpreteren van onderzoeksuitslagen beïnvloed door uw leeftijd.
4. Adresgegevens Identificatie en registratie (zie 1) en communicatie per post waaronder (maar niet beperkt tot) afspraakbevestigingen, uw persoonlijk rapport n.a.v. het medisch onderzoek en evaluatie.
5. Telefoonnummer Communicatie over uw medisch onderzoek.
6. E-mailadres Communicatie over uw medisch onderzoek.
7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Actief verstrekte gegevens t.b.v. deelname medisch onderzoek of vragen omtrent medisch onderzoek.
8. Gegevens over uw activiteiten op onze website Ter verbetering van de gebruikservaring op onze website.
9. Internetbrowser en apparaat type Ter verbetering van de gebruikservaring op onze website.
Verwerkte bijzondere persoonsgegevens Reden voor verwerking
1. Gezondheid Bij deelname aan het medisch onderzoek. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van uw medische rapport en eventuele registratie in het geval van een verplichte beroepskeuring.
2. Biometrische gegevens Bij deelname aan het medisch onderzoek. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van uw medische rapport en eventuele registratie in het geval van een verplichte beroepskeuring.

Prevenza neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prevenza) tussen zit.

Prevenza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
1. Voor- en achternaam PMO*: 15 jaar
Beroepskeuring**: 15 of 40 jaar
Medisch dossier. Conform WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).
2. Geslacht PMO*: 15 jaar
Beroepskeuring**: 15 of 40 jaar
Medisch dossier. Conform WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).
3 Geboortedatum PMO*: 15 jaar
Beroepskeuring**: 15 of 40 jaar
Medisch dossier. Conform WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).
4. Adresgegevens PMO*: 15 jaar
Beroepskeuring**: 15 of 40 jaar
Medisch dossier. Conform WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).
5. Telefoonnummer PMO*: 15 jaar
Beroepskeuring**: 15 of 40 jaar
Medisch dossier. Conform WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).
6. E-mailadres PMO*: 15 jaar
Beroepskeuring**: 15 of 40 jaar
Medisch dossier. Conform WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).
7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Indien niet opgenomen in dossier: 1 jaar.
Indien wel in dossier:
PMO*: 15 jaar
Beroepskeuring**: 15 of 40 jaar
Indien niet opgenomen in dossier: ten behoeve van levering diensten.
Anders, Medisch dossier. Conform WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).
8. Gegevens over uw activiteiten op onze website 1 jaar Ter verbetering van de gebruikservaring op onze website.
9. Internetbrowser en apparaat type 1 jaar Ter verbetering van de gebruikservaring op onze website.
10. Gezondheid PMO*: 15 jaar
Beroepskeuring**: 15 of 40 jaar
Medisch dossier. Conform WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).
11. Biometrische gegevens PMO*: 15 jaar
Beroepskeuring**: 15 of 40 jaar
Medisch dossier. Conform WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

*Vanuit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) zijn wij verplicht 15 jaar uw gegevens te bewaren.

**Voor verplichte medische keuringen (anders dan een regulier PMO) in het kader van blootstelling aan gevaarlijke stoffen geldt een bewaartermijn 40 jaar te rekenen vanaf einde blootstelling.

 

 

Prevenza verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prevenza blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Prevenza gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prevenza en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@Prevenza.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Prevenza wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Prevenza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@prevenza.nl

Bij het door de analytische cookie volgen van uw bezoek aan onze website wordt ter bescherming van uw privacy uw IP adres geanonimiseerd. Bijvoorbeeld IP adres 213.34.51.91 wordt automatisch ‘verkort’ worden tot 213.34.0.0.

 

Prevenza honoreert zogenaamde Do-Not-Track request. In het geval dat u in uw browser aan heeft gegeven niet gevolgd te willen worden, zal de analytics cookie van Prevenza hier gehoor aangeven.